Professionals in asset management solutions

Professionals in Asset Management Solutions

Diensten

ProAMS biedt verschillende diensten aan. Diensten die u helpen meer inzicht en meer controle te krijgen over uw bedrijfsrisico’s en daarmee een fundament te leggen voor een optimaal rendement uit uw kapitaalinvesteringen; Asset Management.

Risicoanalyse

 • Studie naar bedrijfsrisico’s, beschikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Strategische voorraadanalyses en optimalisatie

Consultancy

 • Beantwoorden van investeringsvraagstukken gebaseerd op total cost of ownership en life cycle costing
 • Uitvoeren NEN-ISO 55000 Gap Analyse van de organisatie
 • Adviseren inzake inrichting en structuur van organisaties
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplan op basis van life cycle costing

Ontwikkeling

 • Ontwikkelen van kosteneffectieve beheer- & onderhoudscenario’s
 • Optimaliseren van bestaande onderhoudscenario’s

Management

 • Begeleiden bij selectie en inrichting van onderhoudsbeheersysteem
 • Begeleiden van datakoppelingen tussen onderhoudsbeheersoftware en AMprover®

Meer inzicht, meer controle, meer rendement

Sectoren

UTILITEIT

Het beheren en in goede gewenste conditie houden van gebouwen en gebouw gebonden installaties is kostbaar. Als strategisch en tactisch beheerder is het van belang dat er inzicht verkregen wordt ‘wanneer’, ‘wat’ en ‘door wie’ gedaan moet worden om de door de gebruiker gewenste conditie te realiseren en te behouden. Hierop kunnen de budgetten dan worden afgestemd met als resultaat een onderbouwde en inzichtelijke kostenstructuur. Met gedegen en transparante plannen (meerjarenonderhouds- en -investeringsplan) wordt de kans op onverwachte uitgaven geminimaliseerd.

ZORG

Beheersing van de (bedrijfs)risico’s, het borgen van de (patiënt)veiligheid en bedrijfscontinuïteit alsmede het transparant maken van de werkzaamheden en het verkrijgen van grip op de kosten (integrale bekostiging van de zorg), is voor veel technische- en medisch instrumentele diensten een strategische doelstelling.

Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met certificeringen en nieuwe wet- & regelgeving, waardoor behoefte is aan werkprotocollen, het standaardiseren, borgen en optimaliseren van processen. Steeds meer wordt door de overheid de nadruk gelegd op good governance en de eigen verantwoordelijkheid van de zorginstelling daarbij.

INFRA

In Nederland is infra en de daarbij behorende kenmerkende structuur van buitengewoon belang voor het goed functioneren van de economie en het waarborgen van een gezonde en veilige samenleving.

Kosteneffectief en risicogestuurd beheer en onderhoud over de gehele levensduur is een basisvoorwaarde om de gehele infrastructuur veilig en optimaal te kunnen blijven gebruiken.

Toepassing en borging van het Asset Management gedachtegoed en methodiek draagt bij aan de feitelijke doelstelling optimaal rendement te halen uit de gerealiseerde en toekomstig uit te voeren kapitaalsinvesteringen.

INDUSTRIE

Beheersing van de risico’s, het borgen van de veiligheid, het verhogen van de beschikbaarheid, het transparant maken van de werkzaamheden en het verkrijgen van grip op de kosten is voor veel technische diensten een strategische doelstelling. Productieinstallaties, utility voorzieningen en overige bedrijfsmiddelen moeten betrouwbaar en maximaal beschikbaar zijn om het primaire bedrijfsproces te ondersteunen.

Bedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met certificeringen en nieuwe regelgeving, waardoor behoefte is aan werkprotocollen, het standaardiseren, borgen en optimaliseren van processen.

MEER inzicht, MEER controle, MEER rendement

Producten

ProAMS beschikt over een aantal producten om uw organisatie te ondersteunen op het gebied van Asset Management.

Deze producten helpen uw organisatie om MEER inzicht, MEER controle en MEER rendement op uw kapitaal investeringen te verkrijgen. En ze zijn niet alleen geschikt voor organisaties die al bekend zijn met Asset Management, maar ook voor organisaties die de meerwaarde van Asset Management willen verkennen.

De producten van ProAMS

Meer inzicht, meer controle, meer rendement

Asset Management

“Asset Management omvat de organisatie en alle taken die nodig zijn om al uw fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur op een kosteneffectieve wijze in te zetten voor het primaire proces, ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen”.

Het Asset Management gedachtengoed is gebaseerd op het continu verbeterprincipe, waarbij Plan-Do-Check-Act centraal staat.
Asset Management kan in verschillende gradaties in uw organisatie ingebed worden.

De wijze van implementatie hangt af van uw eigen organisatie, uw wensen en ambitie. Ook bestaat de mogelijkheid om uw organisatie te ontwikkelen tot een organisatie waarbij Asset Management een “way of life” is: NEN-ISO 55000 gecertificeerd.

Het Asset Management gedachtengoed bestaat uit vier bouwstenen:

 • Asset Baseline Management (plan);
 • Asset Data Management (do);
 • Asset Management Control (check);
 • Asset Organisation Management (act).

Het toepassen van deze vier bouwstenen draagt bij aan het continu verbeteringsproces dat leidt tot MEER inzicht, MEER controle en MEER rendement.

Inrichting van het continu verbeterproces zorgt ervoor dat het gedachtengoed ‘streven naar optimale kosteneffectiviteit over de technische levensduur’ gewaarborgd wordt en blijft.

Door het cyclische karakter van het continu verbeterprincipe integraal onderdeel te maken van de bedrijfsdoelstellingen blijft Asset Management hoog op de agenda staan.

Meer inzicht, meer controle, meer rendement

Resultaat

MEER inzicht, MEER controle, MEER rendement.

Door het Asset Management gedachtengoed, de methodiek conform de NEN-ISO 55000, onderdeel te maken van de bedrijfsdoelstelling en in te bedden in de organisatie komt u “in control”. Het optimaal beheersen van uw risico’s en het kunnen sturen op kosteneffectief beheer en onderhoud van uw bedrijfsmiddelen, gedurende de gehele levensduur van deze middelen, dragen bij aan een gezonde en duurzame organisatie.

 • U kunt de verantwoordelijkheid voor veiligheid ook ECHT nemen, behouden en borgen.
 • U bent, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, zich bewust van de diverse risico’s, de negatieve effecten bij falen en de gevolgen voor de gedefinieerde bedrijfswaarden.
 • U wordt in staat gesteld een efficiencyslag te maken en betere sturingsinformatie te verstrekken.
 • Het wordt makkelijker om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de continuïteit van uw onderneming.
 • Het wordt gemakkelijker om u te verantwoorden naar de diverse stakeholders.
 • En het bevordert ondernemerschap:
  • Beslissingen worden genomen op basis van prestaties, risico’s en kosten.
  • Doe datgene waar u goed in bent, richt u op de kernactiviteiten en laat de rest over aan een ander.
  • U ziet kansen, kunt ze pakken en omzetten in rendement!

ProAMS – Professionals in Asset Management Solutions

ProAMS is een bedrijf, dat onderdeel uitmaakt van TBI, een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. ProAMS fungeert als kenniscentrum op het gebied van Asset Management en is een toonaangevende, proactieve en resultaatgerichte partner.

ProAMS zet de beste combinatie in van Asset Management methodiek, -kennis, -vaardigheden en -inzicht. Van nieuwbouw tot en met beheer en exploitatie van uw fysieke bedrijfsmiddelen. Nieuwe ontwikkelingen communiceren we via het “center of excellence”, waarbij Traduco B.V. als deelnemer ondersteuning biedt op het gebied van kennis en kwaliteitscoördinatie.

Adres- & Contactgegevens

ProAMS B.V.
p/a Wolter & Dros
Amsterdamseweg 53
3812 RP Amersfoort
Postbus 47
3800 AA Amersfoort

T (Wolter & Dros): +31 (0)33 467 15 11
T (Traduco): +31 (0)72 572 65 25
E: info@proams.nl
Jan Kamphuis – Directeur: +31 (0)6 207 34 250